Registry


 

     ดูรายชื่อลงทะเบียน

  ตารางออกแบบ

VDO QuickDesign


 
           VDO การใช้งาน QuickDesignV6 (17-8-2557)    
               VDO แสดงขั้นตอนทำงานของโปรแกรม QuickDesignV6   อาคารคอนกรีต  
   
               + ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม
               + เปิดงานเก่า - สร้างงานใหม่                                 + เขียนแปลนโครงสร้าง
               + กำหนดค่าเริ่มต้น - กำหนดความสูงอาคาร             + ออกแบบโครงสร้างเอง
               + เขียน Gridline - Dimension grid - เส้นร่างเสา     + เขียน หน้าตัดโครงสร้าง
               + เขียนแบบร่างคาน-ผนัง                                       + กำหนดกำลังวัสดุ-ตรวจแบบ
               + เขียนแบบเสา                                                    + ออกแบบบันได
               + เขียนแบบคาน                                                   + ออกแบบพื้น
                    +เขียนแบบคานซ้อน-คานโค้ง-คานเอียง            + ออกแบบหลังคา
               + เขียนแบบผนัง                                                    ออกแบบคาน
               + เขียนแบบพื้น                                                         + ถ่ายน้ำหนักลงคาน
               + เขียนบันไดสองทาง                                                + เพิ่มน้ำหนักลงคาน
               + เขียนบันไดทางเดียว-บันไดฉาก                               + เขียนตารางออกแบบคาน 
               + Copy ไปชั้นอื่นๆ                                                    + เขียนหน้าตัดคาน
               + เขียนเส้นร่างหลังคา                                               + แก้ไขคานเล็ก
               + เขียนหลังคา                                                         + เขียนรูปตัดคานตามยาว
               + เขียนประตู-หน้าต่าง-สุขภัณฑ์                            + ออกแบบคานพิเศษ
                    + เขียนรายละเอียดประตู-หน้าต่าง                    + ออกแบบเสา
                    + เขียนรายละเอียดห้องน้ำ                               + ออกแบบฐานราก
               + กำหนดวัสดุพื้น-ผนัง                                         + พิมพ์รายการคำนวณ
               + เขียนแปลนงานสถาปัตย์                                    + พิมพ์แบบ
               + เขียนรายละเอียดงานสถาปัตย์                            + ตั้งขอบกระดาษพิมพ์ pdf
               + เขียน Dimension เพิ่มเติมในแปลน                     + เขียนงานระบบ
               + เขียนผังบริเวณ                                                  + ถอดปริมาณงาน-ประมาณราคา
               + เขียนรูปด้าน                                                      + ส่งข้อมูลออกเขียน SketchUp
               + เขียนรูปตัด                                                       + เขียนแบบ SketchUp
               + แก้ระดับ แก้สเกลตัวหนังสือ                                + ส่งรูปด้าน-รูปตัดออกจาก SketchUp
               + แก้ไข Heading                                                 + ออกแบบอาคารรับแผ่นดินไหว
               + ทำสารบัญ                                                        + ออกแบบเสารับแผ่นดินไหว
               + เขียนแบบงานถนน-รั้ว                
                         
              VDO สำหรับออกแบบอาคารเก็บสินค้า - โรงงาน

                + เขียนแบบร่างเสาเหล็ก                                         + ออกแบบเสา-เสาเหล็ก
                + เขียนแบบเสา                                                      + เขียนแบบเสาเหล็ก
                + เขียนแบบคาน                                                     + ออกแบบคานเหล็ก
                + เขียนแบบผนัง                                                     + ออกแบบพื้น FlatSlab
                + เขียนแบบพื้น FlatSlab-Postension                      + เขียนแบบพื้น FlatSlab
                + เขียนแบบหลังคาโครง Truss                                + ถ่ายน้ำหนักลงเสา(Postension)
                + ถอดปริมาณงาน                                                   + ออกแบบ Truss
                + ส่งข้อมูลออกเขียน SketchUp                               + เขียนแบบ Truss เอง
                + เขียนแบบ SketchUp                                           + แก้ไข Truss เดิมQuickDesign

 

                                
            Download QuickDesignV6      (17 ก.ค. 2561)  เพิ่มเขียนแบบรูปตัดโครงสร้าง
            Download TakeOff      (30 มี.ค. 2558 ไม่รวม VDO) 
            Download FOOT         (19 พ.ค. 2558)

                quickdesign.rb  (26 เม.ย. 2560)  ใช้สำหรับติดตั้งโปรแกรม QuickDesign ใน SketchUp
                                           Download เก็บไว้ใน Plugin ของ SkettUp2016
                
   Download QuickDesign เสร็จแล้วนำไปแทนที่ใน Folder Steel ใน Drive C 
  
    Download คู่มือการเขียนแบบรูปตัดโครงสร้าง (17 ก.ค. 2561)                    
            ---------------------------------------   
  PlotBlock  Block ที่ปรับสีในแต่ละเลเยอร์ สำหรับการ Plot โดย PlotStyle
  PlotStyle  PlotStyle ที่ตั้งค่าปากกาสำหรับ PlotBlock
      สำหรับท่านที่ต้องการเปลี่ยนสีเลเยอร์ AutoCAD และใช้ PlotStyle
      วิธีใช้ นำ PlotBlock ไปแทนที่ Block ใน C:\Steel\.. นำ PlotStyle
      ไปใส่ใน PlotStyle ของ AutoCAD , Plot เลือก PlotStyle
        (ขอบคุณ คุณธนากฤต ทิพยจักร ผู้จัดทำและส่งมาให้)      
          ---------------------------------------------- 
  
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      การใช้งาน QuickDesign  

keyword : โปรแกรมออกแบบโครงสร้าง + QuickDesign, โปรแกรมออกแบบโครงสร้าง + QuickDesign