VDO QuickDesign


 
           VDO การใช้งาน QuickDesignV6 (17-8-2557)    
               VDO แสดงขั้นตอนทำงานของโปรแกรม QuickDesignV6   อาคารคอนกรีต  
   
               + ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม
               + เปิดงานเก่า - สร้างงานใหม่                                 + เขียนแปลนโครงสร้าง
               + กำหนดค่าเริ่มต้น - กำหนดความสูงอาคาร             + ออกแบบโครงสร้างเอง
               + เขียน Gridline - Dimension grid - เส้นร่างเสา     + เขียน หน้าตัดโครงสร้าง
               + เขียนแบบร่างคาน-ผนัง                                       + กำหนดกำลังวัสดุ-ตรวจแบบ
               + เขียนแบบเสา                                                    + ออกแบบบันได
               + เขียนแบบคาน                                                   + ออกแบบพื้น
                    +เขียนแบบคานซ้อน-คานโค้ง-คานเอียง            + ออกแบบหลังคา
               + เขียนแบบผนัง                                                    ออกแบบคาน
               + เขียนแบบพื้น                                                         + ถ่ายน้ำหนักลงคาน
               + เขียนบันไดสองทาง                                                + เพิ่มน้ำหนักลงคาน
               + เขียนบันไดทางเดียว-บันไดฉาก                               + เขียนตารางออกแบบคาน 
               + Copy ไปชั้นอื่นๆ                                                    + เขียนหน้าตัดคาน
               + เขียนเส้นร่างหลังคา                                               + แก้ไขคานเล็ก
               + เขียนหลังคา                                                         + เขียนรูปตัดคานตามยาว
               + เขียนประตู-หน้าต่าง-สุขภัณฑ์                            + ออกแบบคานพิเศษ
                    + เขียนรายละเอียดประตู-หน้าต่าง                    + ออกแบบเสา
                    + เขียนรายละเอียดห้องน้ำ                               + ออกแบบฐานราก
               + กำหนดวัสดุพื้น-ผนัง                                         + พิมพ์รายการคำนวณ
               + เขียนแปลนงานสถาปัตย์                                    + พิมพ์แบบ
               + เขียนรายละเอียดงานสถาปัตย์                            + ตั้งขอบกระดาษพิมพ์ pdf
               + เขียน Dimension เพิ่มเติมในแปลน                     + เขียนงานระบบ
               + เขียนผังบริเวณ                                                  + ถอดปริมาณงาน-ประมาณราคา
               + เขียนรูปด้าน                                                      + ส่งข้อมูลออกเขียน SketchUp
               + เขียนรูปตัด                                                       + เขียนแบบ SketchUp
               + แก้ระดับ แก้สเกลตัวหนังสือ                                + ส่งรูปด้าน-รูปตัดออกจาก SketchUp
               + แก้ไข Heading                                                 + ออกแบบอาคารรับแผ่นดินไหว
               + ทำสารบัญ                                                        + ออกแบบเสารับแผ่นดินไหว
               + เขียนแบบงานถนน-รั้ว                
                         
              VDO สำหรับออกแบบอาคารเก็บสินค้า - โรงงาน

                + เขียนแบบร่างเสาเหล็ก                                         + ออกแบบเสา-เสาเหล็ก
                + เขียนแบบเสา                                                      + เขียนแบบเสาเหล็ก
                + เขียนแบบคาน                                                     + ออกแบบคานเหล็ก
                + เขียนแบบผนัง                                                     + ออกแบบพื้น FlatSlab
                + เขียนแบบพื้น FlatSlab-Postension                      + เขียนแบบพื้น FlatSlab
                + เขียนแบบหลังคาโครง Truss                                + ถ่ายน้ำหนักลงเสา(Postension)
                + ถอดปริมาณงาน                                                   + ออกแบบ Truss
                + ส่งข้อมูลออกเขียน SketchUp                               + เขียนแบบ Truss เอง
                + เขียนแบบ SketchUp                                           + แก้ไข Truss เดิม